Një partner shqiptar i besueshem

"AIOG" shpk eshte themeluar ne vitin 2004 si organizate jo fitim prurese dhe ne 2009 eshte transformuar ne shoqeri tregtare. Zyrat e shoqerise jane ne Tirane. Ne realizojme studime, projektime, konsulence, keshillim dhe ekspertize per industrine e naftes dhe te gazit ne kerkim-prodhim-rafinim dhe tregetim.

Lexo me tepër !


© Albanian Institute of Oil and Gas